This app requires JavaScript! e-Platforma
Dane podstawowe
Wymagane
Wymagane
Wymagane. Użytkownik wykorzystywany do logowania. Min. 8 znaków
Wymagane min. 5 znaków
Wymagane identycznie jak pole Email
Wymagane. Jeśli nie posiadasz podaj "BRAK"
Wymagany
Adres zamieszkania
Niewymagane
Wymagane
Niewymagane
Wymagane
Wymagane
Walidacja
Podaj wynik obliczeń
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH -OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, tel. 24 267 84 52, e-mail: plock@mwomp.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MWOMP: e-mail: iod@mwomp.pl, tel. 24 267 84 93,
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu – udzielania świadczeń leczniczych i orzeczniczych.
4. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą inne podmioty lecznicze, dostawcy IT, kancelarie prawne wykonujące obsługę prawną MWOMP, ZUS, KRUS, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres – 20/40 lat od zakończenia leczenia.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora Danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie – odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego.

p.o. Dyrektora MWOMP - Agnieszka Sulkowska

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
Zapoznałem (-am) się z informacją